Wij zijn:  Hands-On Academy BV,  met maatschappelijke zetel te Beverlaak 134, 3118 Werchter, en ondernemingsnummer BE0786.483.126.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hello@handsonacademy.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.     Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 

2.     Dienst: de diensten die wij, Hands-On Academy, leveren.

3.     Dienstverlener: wij, Hands-On Academy.

4.     Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

5.     Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 

6.     Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

7.     Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.

8.     Producten: de producten die wij, Hands-On Academy, verkopen.

9.     Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

10.  Website: https://www.handsonacademy.be/

11.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten/Producten aan:

–        Individuele coaching (trajecten, losse sparringsessies, VIP-dagen)

–        Groepstrajecten (Hands-Of Academy Lift-Off)

–        Coachingdagen en live masterclasses

–        Netwerkevents

–        Binnenlandse en buitenlandse Retreats

–        Online Cursussen (zonder begeleiding)

–        Goodies & boeken

3.2. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website (of Hands-on Academy), brochures of rechtstreekse communicatie zoals e-mail. Het Aanbod gebeurt door middel van een offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst, brochure of e-mail. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen vermeld in het Aanbod zijn evenwel exclusief BTW.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het Aanbod haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door de Dienstverlener. Is de offerte tegen deze datum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant ervoor opteert een traject te starten.

3.4. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.5. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.6. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som.

3.7. Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet via de Website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching. Voor individuele begeleiding via Whatsapp of Voxer dient de Klant over een account op deze apps te beschikken.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling/akkoord. Naargelang de specifiek gekozen Dienst, kan het zijn dat de uitvoering pas wordt gestart na betaling van het verschuldigde bedrag of van het voorschot. Dit is onder meer niet het geval bij individuele coaching. De Dienstverlener zal dergelijke voorwaarden steeds duidelijk meedelen.

4.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

Zo is specifiek voor de audits en individuele trajecten vereist dat de Klant aan de Dienstverlener toegang verleent tot alle benodigde tools (e-mail marketing, social media, Google analytics, Google Mijn Bedrijf,…).

4.1.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

4.2. Online cursussen/content

4.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

4.2.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business-dienstverlening. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 

4.2.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 

4.2.5. Na het einde van een online training, blijft de inhoud – naargelang de keuze van de Dienstverlener – beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject, dan wel ‘levenslang’ (zolang de Dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan; indien de Dienstverlener er dan voor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht).

4.2.6. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 


Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van de Dienstverlener, in de brochure en/of in e-mails.

5.1.2. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten en eventueel vervoersonkosten. Zulke extra opties (bv. aankoop fysiek werkboek bij Groepstraject of add-ons) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Tenzij de bestelling door de Klant onmiddellijk online diende worden betaald, zal de Dienstverlener een factuur opmaken bij het toekennen van de bestelling. Indien het gaat om een Dienst waarvoor een voorschot wordt gevraagd, zal er een voorschotfactuur worden opgemaakt. De factuur is betaalbaar binnen 30 dagen. Indien toepasselijk, is de (voorschot)factuur tenminste betaalbaar voor aanvang van de Dienst.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener u een eerste herinnering sturen.

In het geval dat de uitvoering van de Dienst al startte voordat het verschuldigde bedrag was voldaan, kan de Dienstverlener vanaf de tweede herinnering al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door Hands-On Academy aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.      

5.3. KMO-portefeuille

5.3.1. De KMO-portefeuille is een financiële steunmaatregel waarop je als KMO recht hebt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Het gaat concreet om opleidingen en adviesdiensten, zoals Hands-On Academy coaching dus. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Voor aanmelding een aanvraag van de KMO-portefeuille, zie volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

5.3.2. Betaling van de BTW gebeurt aan de Dienstverlener, de rest van de factuur met de KMO-portefeuille van de Klant. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor om deze KMO-portefeuille aan te vragen binnen de 2 weken na startdatum van de opleiding die op de factuur vermeld staat.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst en geld-terug-garanties

6.1. Trajecten – algemeen

Een aangekocht traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/de gekozen Dienst. Deze informatie wordt in principe steeds beschikbaar gesteld via de Website. De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Modaliteiten voor wanneer de Klant toch wenst te annuleren na sluiten van de Overeenkomst, worden hieronder beschreven.

6.1.1. Individuele coaching

Een Overeenkomst voor individuele coaching kan nadat de factuur is opgesteld en de eerste sessie is vastgelegd, nog maar slechts met terugbetaling van 50% van de totaalprijs worden geannuleerd. Vanaf er reeds een sessie is uitgevoerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

De sessies van de individuele coachingstrajecten en deVIP-dagen moeten binnen de 6 maanden na factuurdatum worden opgenomen. Bij gebreke daaraan heeft de Dienstverlener het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder terugbetaling verschuldigd te zijn. Het moment van annulering is het moment waarop deze keuze duidelijk aan de Dienstverlener ter kennis wordt gebracht.

6.1.2. Groepstrajecten

Groepstrajecten (Hands-On Academy Lift-Off) zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.

6.1.3. Buitenlandse retreats

Kosteloze annulatie van een Overeenkomst voor een Buitenlandse retreat is niet mogelijk. Per retreat gelden specifieke annulatievoorwaarden die gecommuniceerd worden op de verkooppagina en in de dienstverleningsovereenkomst.  De Klant staat zelf in voor het voorzien in een eventuele annulatieverzekering.

6.2. Andere

6.2.1. De verkoop van Producten (bv. templates, audits, online cursussen, goodies en boeken) kan nooit worden geannuleerd.

6.2.2. Workshops zijn slechts kosteloos annuleerbaar tot 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum. Tot 48 uur op voorhand is nog 50% van de totaalprijs verschuldigd. Bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd.

6.3. Algemeen

6.3.1. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De Dienstverlener is in dat geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen.

Artikel 7 – Levering

7.1. Templates en audits worden digitaal geleverd (templates: online, audits: via e-mail). De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door de Klant.

Templates worden meteen geleverd. Audits worden door de Dienstverlener verzonden binnen de 6 weken.

7.2. Coaching gebeurt online of offline, afhankelijk van de afspraak. Dat geldt ook voor workshops. Online trajecten vinden plaats online. Cursussen worden gegeven online. Buitenlandse retreats worden deels online en deels offline geleverd.

7.3. De sessies van de individuele coachingstrajecten en de VIP-dagen moeten binnen de 6 maanden na factuurdatum worden opgenomen. Bij gebreke daaraan heeft de Dienstverlener het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder terugbetaling verschuldigd te zijn.

7.4. De (groeps)trajecten lopen op de afgesproken data (niet langer), net zoals de workshops doorgaan op de afgesproken datum.

Artikel 8 – Betwistingen 

8.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van de Dienstverlener binnen de 5 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

Indien van een gebrek van een fysiek Product later melding zou worden gemaakt, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

9.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

9.1.3. De Klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van Hands-On Academy.

9.2. Overmacht

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: hinderende coronaregels, vertragingen van vliegtuigen, natuurrampen.

9.2.2. De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals stroompanne of ongeval.

9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst). In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

9.5. Problemen website

9.5.1. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

9.5.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

9.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

9.6.1. De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak. 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1.

In het kader van deze Overeenkomst of voor het leveren van Diensten en/of Producten aan de Klant kan de Dienstverlener bepaalde Werken creëren. Onder ‘Werken’ wordt verstaan: alle creaties gerealiseerd door de Dienstverlener in het kader van de Overeenkomst, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, ongeacht de aard of drager ervan, waaronder begrepen: rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, slides, beelden, logo’s trainingsmateriaal, concepten, schema’s, producten, documentatie, presentaties, teksten, handleidingen, verslagen, tools, uitvindingen, (huis)stijlen, processen, knowhow, databanken, (computer)programma’s, websites en op algemene wijze alle creaties van intellectuele aard.

Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, behoren de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht met inbegrip van vermogens- en morele rechten, modellenrecht, merkenrecht, knowhow, en andere rechten) die vervat zijn in de door de Dienstverlener gerealiseerde Werken uitsluitend toe aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener verleent een niet-exclusief, onherroepelijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht aan de Klant om de Diensten en/of Producten van de Dienstverlener te gebruiken voor de beoogde interne doeleinden van de Klant. De Klant heeft echter niet het recht om de Werken die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door de Dienstverlener zijn gegenereerd, zelf of door derden te (laten) kopiëren, wijzigen, verspreiden of op een andere manier publiceren of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is inbegrepen in de vergoeding zoals bepaald in Artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

De Klant heeft de mogelijkheid om de intellectuele eigendomsrechten op de specifiek voor de Klant gecreëerde Werken af te kopen middels afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en tegen de geldende afkoopsom.[JH1] 

10.2. De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Dienstverlener worden overgedragen of ter beschikking gesteld. De Klant garandeert dat deze geen inbreuk maken op de (intellectuele) rechten van derden en vrijwaart de Dienstverlener voor claims in dit verband.

10.3. De inhoud van de website en het online platform van Hands-On Academy Coaching, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Hands-On Academy Coaching en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Hands-On Academy Coaching.

10.4. Hands-On Academy Coaching is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Hands-On Academy Coaching plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Hands-On Academy Coaching vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

10.5. Iedere handeling welke in strijd is met dit artikel 10 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk heeft Hands-On Academy Coaching recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde vergoeding voor het afkopen van de intellectuele eigendomsrechten, zonder het recht op enige bijkomende schadevergoeding te verliezen.

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  

Artikel 13 – Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

–        het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

–        het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

–        het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

–        partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 14 – Herroepingsrecht

14.1. Algemeen

14.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  

14.2. Uitzonderingen: 

14.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

14.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

14.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant (bv.: eventuele nog-niet geleverde digitale cursussen).

14.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

14.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

14.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

14.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van de Dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.   

Laatste update: 25 mei 2022